Avís Legal

WEB BARCELONA ICD

NOTA LEGAL

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1. Queda totalment prohibit qualsevol ús comercial, divulgatiu o de publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CD, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d’aquesta web sense el permís previ per escrit de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

2. Es prohibeix expressament la utilització de les imatges contingudes sense el permís previ per escrit de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en cas afirmatiu, sempre es farà constar clarament la procedència de la informació o imatges.

3. En cas que BARCELONA ACTIVA SAU SPM autoritzi la reproducció d’informació o l’ús d’imatges de la web, aquest no podrà efectuar-se sense esmentar la font de la web oficial en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web, s’haurà d’incloure també un enllaç a l’adreça https://continguts-meet.barcelona.cat/international-community-day/ al mateix text.

4. Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web són propietat de BARCELONA ACTIVA SAU SPM i de les seves entitats associades i col·laboradores, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

CONTINGUTS

1. BARCELONA ACTIVA SAU SPM té la seva seu al CARRER Llacuna, 162-164 de Barcelona, Espanya, essent el seu CIF A-58295296.

2. La web https://meet.barcelona.cat/international-community-day és una web de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona   creada amb la finalitat que els/les usuaris/àries disposin d’informació.

3. En aquest lloc web https://continguts-meet.barcelona.cat/international-community-day/ pretén subministrar tota la informació relativa als projectes realitzats per Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu consisteix en donar informació a la ciutadania i, per tant, Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia. La informació continguda en aquest lloc web té caràcter general i no es refereix a circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets.

4. BARCELONA ACTIVA SAU SPM no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés a la web o als seus continguts, ni que aquests es trobin totalment actualitzats, tot i que s’esmercen els esforços necessaris per evitar-los i corregir-los tant aviat se’ls hi assenyalin.

5. BARCELONA ACTIVA SAU SPM no es fa responsable, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se.

6. BARCELONA ACTIVA SAU SPM no es fa responsable de les informacions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi mitjançant el lloc web per mitjà d’enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquesta pàgina web interconnectada.

FUNCIONAMENT I ÚS DEL LLOC WEB

1. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari/ària de la pàgina web (en endavant l’/la Usuari/ària) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en el mateix moment en què l’/la Usuari/ària accedeix a la seva pàgina web.

2. L’/La Usuari/ària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, el present Avís   Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’/la Usuari/ària. A aquest efecte, l’/la Usuari/ària ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.

3. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda a la pàgina web és de l’/la Usuari/ària. BARCELONA ACTIVA SAU SPM queda exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions contingudes en aquest lloc web.

4. Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per   portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. BARCELONA ACTIVA SAU SPM no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

1. D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades que es recullen en aquesta pàgina web al formulari de contacte, passaran a formar part d’un fitxer de dades de caràcter personal del que és responsable BARCELONA ACTIVA SAU SPM.

2. L’/La Usuari/ària és l’únic/a responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades, informació facilitada per ell/ella mateix/a per a les finalitats previstes al portal, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. Tot això implica que BARCELONA ACTIVA SAU SPM no assumeix la responsabilitat respecte la informació i continguts emplenats per l’/la Usuari/ària.

3. BARCELONA ACTIVA SAU SPM informa que les dades seran utilitzades per a l’exclusiva gestió i realització del servei sol·licitat i amb destinació al servei que sigui competent per a la seva resolució, d’acord al que autoritza la legislació vigent aplicable en cada moment.

4. S’informa que, fora dels supòsits assenyalats amb anterioritat davant les comunicacions, les dades no seran lliurades a cap altra persona física o jurídica sense el consentiment explícit de l’/la Usuari/ària, ni tampoc se’n farà un ús inadequat d’aquestes.

5. BARCELONA ACTIVA SAU SPM adoptarà les mesures indicades per tota la normativa legal aplicable (LO 15/1999 de 13 de desembre –LOPD-, RD 1720/2007 de 21 de desembre -RLOPD- i L 34/2002 d’11 de juliol -LSSI-), tant de caire tècnic com organitzatiu, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que siguin necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, comunicacions i/o transaccions produïdes com a conseqüència de la navegació o del propi registre al portal.

6. BARCELONA ACTIVA SAU SPM es compromet al secret professional respecte a les dades incloses als fitxers, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l’/la Usuari/ària. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’/la Usuari/ària registrat/ada.

7. BARCELONA ACTIVA SAU SPM informa als/a les Usuaris/àries del web que en cap cas s’utilitzen cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives, tan sols reservant-se el seu ús per facilitar l’accessibilitat del lloc web.

De la mateixa manera, l’ús de cookies de sessió, en cas de ser utilitzades, únicament es limitarà a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar-ne l’exploració del lloc web de forma segura.

8. BARCELONA ACTIVA SAU SPM informa que el fet d’emplenar la informació sol·licitada a qualsevol dels formularis habilitats implica l’acceptació de totes les clàusules que s’indiquen, podent exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant fotocòpia del DNI i sol·licitud als Serveis Jurídics de   BARCELONA ACTIVA SAU SPM, al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona.