Accessibilitat

A la web de de l’Ajuntament de Barcelona

http://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca/ de l’Ajuntament de Barcelona

s’han considerat les següents mesures per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

  • 1. Multinavegador: Les pàgines presenten una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome)
  • 2. Distraccions: S'eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament
  • 3. Xarxes socials: Els connectors de les xarxes socials són accessibles
  • 4. L'idioma de les pàgines està marcat correctament
  • 5. El reproductor d'audiovisuals és accesible
  • 6. La navegació és coherent
  • 7. Llistes: les llistes estan marcades correctament, a excepció de la llista del peu de pàgina.
  • 8. El llenguatge és adequat pel públic al qual va adreçat
El desenvolupament de la web

http://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca/ de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors la trobareu a la web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona, 27 de juliol de 2016